[1]
พละพร ว., เอกะกุล ธ. and แสงประทีปทอง ว. 2015. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินการคิด สำหรับครูระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ. 15, 2 (Sep. 2015).