[1]
รณะบุตร ศ. and ภิญโญอนันตพงษ์ ส. 2015. การสร้างแบบวัดความมุ่งมั่นในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ. 15, 2 (Sep. 2015).