[1]
เรืองศรี ส. and ตั้งประภา ท. 2020. การประเมินสมรรถนะการวิจัยของบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ. 21, 2 (Dec. 2020).