[1]
นาคะเสถียร ก. 2020. ดนตรีราชสำนักของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ. 21, 2 (Dec. 2020).