[1]
เขียววิจิตร ช. and ธีรอรรถ พ. 2018. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อกระบวนการทำงานกลุ่มโดยใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ. 19, 2 (Dec. 2018).