รูปแบบการประเมินบทบาทครูในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Authors

  • ฆนธรส ไชยสุต(Khontaros Chaiyasut) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • ฤตินันท์ สมุทร์ทัย (Ruetinan Samuttai) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (Somsak Phuvipadawat) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • น้ำผึ้ง (Nampueng) อินทะเนตร (Nampueng Intanate) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Abstract

(Evaluation Model for Teachers’ Roles to Promote Lifelong  Learning Skills of Students at the Basic Education Level) Abstract The purposes of this research were to develop, implement and determine quality of the evaluation modelfor teachers’ roles to promote lifelong learning skills of students in basic education level in Thailand. The sample for implementing and evaluating the model consisted of  11 schools and 42 people. Research instruments included questionnaires and an interview form. Content analysis, mean, standard deviation, concurrent validity analysis of instrument, Rater Agreement Index and generalizability coefficient were used for evaluation.The findings of this study were as follows. The Evaluation Model for Teachers’ Roles to Promote Lifelong  Learning Skills of Students at the Basic Education Level consists of five components: 1) the goal of evaluation, 2) the expectation of evaluation, 3) the evaluation method, 4) criteria, and 5) evaluation report and application to the future plan. The evaluation results showed that the learning skills of students was at an “excellent” level, whereas students’ lifelong learning skills were at a “good” level. The results of the analysis regarding concurrent validity quality showed that the Index of Item Objective Congruence was at 0.81-0.93. This means that the assessors strongly agreed in scoring. The result of validity value of the evaluation generalizability coefficient was 0.97. Keywords: evaluation model, teachers’ roles to promote students, lifelong learning skills 

Downloads

Published

2016-01-30