ความโกรธในบริบทสถานควบคุม :มุมมองของคนใน (Anger in Correctional Context : An Insider’s View)

Authors

  • จารุณี แซ่ตั้ง(Jarunee Saetang) ศูนย์ฝึกและอบรเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา 100 หมู่ 14 ซ.เทศบาลบางปู 119 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
  • ดุษฏี โยเหลา (Dusadee Yoelao) สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ลือชัย ศรีเงินยวง (Luechai Sringernyuang) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สุรวุฒิ ปัดไธสง (Surawut Padthaisong) ภาควิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Abstract

The objectives of this research were to understand the anger among the youth offence that occurred in the correctional context and to find the meaning of anger from the point of view of a juvenile in the correctional centre. The Developmental Research Sequence (DRS Method) of Ethnosemantic study by Spradley (1979) was used in this research. Five juveniles in the correctional centre correctional were key informants. The results showed that anger in the correctional context was caused as systematic process, started from anger causes were effected to anger, and anger was effected to anger expressing. The anger  in this context was unique because of the interpretation of the condition and the meaning given by the juvenile in the  correctional context, which depended on the inequality in social relations. The significant causes of anger were disparagement, persecution, exploitation, disturbance during strain, wrongdoing disclosure, irrational profit-sharing, antagonism, provocation and dislike. Disparagement and wrongdoing disclosure induced the highest level of anger. Keywords: anger , juvenile delinquency , correctional context, insider’s view ethnosemantic approach , DRS method  

Downloads

Published

2016-01-30