สถานการณ์ทางจิตสังคมที่มีผลต่อการสอนงานตามหลักการจัดการของหัวหน้างานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างมีผลสัมฤทธิ์สูงของข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม: การวิเคราะห์องค์ประกอบและการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล

Authors

  • ปรียานุช วิริยราชวัลลภ(Preeyanuch Wiriyarachawanlop) นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • อังศินันท์ อินทรกําแหง (Ungsinun Intarakamhang) สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถ.สุขุมวิท23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Abstract

(The Effect of Psycho-Social Factors on Supervisors’ Managerial Coaching and  High Performance Behavior of the Government Officers in the Thailand’s Ministry of Justice: Factor Analysis and a Path Analytic Approach) Abstract The purposes of this correlational research  were to  analyze factors the direct and indirect effects of the individual and group level variables on high  performance behavior of the government officers in the Ministry of Justice, Thailand. The sample were practical-level and professional-level government officers that worked as team. The sample were selected by proportional stratified random sampling of teams in the Ministry of Justice. The individual level sample were all the workers of 80 teams, a total of 336 individuals. There were 3 groups of variables in this study. First, the causal variables consisted 4 variables. Secondly, outcome variables consisted of 2 variables. Finally, mediator variables consisted of 5 variables. The instruments used for collecting data were a 6-point rating scale questionnaire and the average of Cronbach’s alpha coefficient is 0.87-0.96. Data examined for consistency of a causal model with the empirical data. The results indicated that 1) the individual level variables are average of  factor loading  between  0.70-0.92; 2) the causal model was consistent with the empirical data, with χ2 = 127.11, df = 52,  χ2/df = 2.44; RMSEA = 0.07; SRMR = 0.02; CFI = 0.98; TLI = 0.97; 3) the variables that directly affected high performance behavior of the workers were learning and development, their standardized path coefficient was  0.33; 4) the individual  level factor of role clarity, learning and development, satisfaction of worker, commitment of worker and social support explained the variance of high performance behaviorof worker at  83.7%; 5) the group level variables average of factor loading between 0.88-0.93; 6) the causal model was consistent with the empirical data, with χ2 =  31.96, df = 24, χ2/df = 1.33; RMSEA = 0.06; SRMR = 0.02; CFI = 0.99; TLI = 0.98; 7) the group level variables do not have any total effect, direct effect, and indirect effect on high performance behavior of teams; and 8) the group level factor of  supervisors’ managerial coaching, value of worker, satisfaction of teams, and  work climate  explained the variance of high performance behavior of teams at 88.9 %.     Keywords: high performance behavior, supervisors’ managerial coaching, government officers 

Downloads

Published

2016-01-30