การส่งเสริมพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Authors

  • กรรณิการ์ ศรีเกตุ(Kannika Sriket) สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
  • ประศาสน์ นิยม (Prasat Niyom) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Abstract

(Promoting Knowledge Sharing Behavior of Educational Quality Assurance Officers in Srinakharinwirot University) Abstract   The purpose of this mixed method research were 1) to study knowledge sharing behavior; 2) to study  factors  related  to knowledge sharing behavior; and 3) to find guiding principles to promote knowledge sharing behavior of educational quality assurance officers  in Srinakharinwirot University (SWU), Bangkok.  Data were collected by questionnaires, in-depth interviews, and focus group discussions.  The sample consisted of 262 educational quality assurance officers from 33 units of  SWU and the results were as follows: 1) Explicit and Tactic knowledge sharing behavior were at a high level.  2) All of social and psychological factors  were positively correlated to explicit  and tactic knowledge sharing behavior. Findings showed that explicit knowledge sharing behavior had the highest correlation with ability of work , followed by information  technology  and achievement motivation respectively. Moreover, explicit knowledge sharing behavior had the highest correlation with ability of work, followed by achievement motivation and organization atmosphere respectively.  3) The results of this research could be used to develop and promote knowledge sharing behavior of educational quality assurance officers in SWU.   Keywords: knowledge sharing behavior, educational quality assurance officers 

Downloads

Published

2016-01-30