ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรักการอ่าน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Authors

  • สุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช(Surachai Rungruangkullawanit) สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
  • ฐาศุกร์ จันประเสริฐ (Thasuk Junprasert) สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Abstract

Psychosocial Factors Related to Reading Behaviors of Secondary School StudentsAbstract The purpose of this comparative correlational research were to 1) study the interaction effect between social situational factors, psychological traits, and situational-psychological trait related to reading behaviors of secondary school students; 2) to study the predictive power of reading behaviors on social situational factors and psychological traits and situational-psychological traits in overall. The samples consisted of 381 students who study in Secondary School of the Secondary Educational Service Area of Bangkok. The research consisted of 9 instruments, which were in the form of summated rating scales. The reliability with alpha coefficients was between .55 to .87. The data were analyzed by three-way analysis of variance and standard multiple regression analysis. The research findings were: 1) there was an  interaction between the future orientation and self-control, environment that facilitates access to the reading and attitude toward reading behaviors correlated to reading behaviors; 2) in the  overall group, independent factors of future orientation and self-control, love-oriented rearing practice, and environment facilitate access to the reading, perception of good model, attitude toward reading behaviors and efficacy of reading ability; which could together predict the reading behaviors at 45%. The perception of good model was the most effective factor which could be used for predicted the reading behaviors (β=.32) while the future orientation and self-control the second respectively (β=.19).   Keywords: reading behaviors, psychosocial factor, secondary school student, environment that facilitates access to the reading   

Downloads

Published

2016-01-30