บรรณาธิการแถลง

Authors

  • ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์(Piyarat Thampitak) สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

Abstract

ในปี พ.ศ.2559 กองบรรณาธิการของวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2559 ได้คัดเลือกผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาการและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ซึ่งพบว่ามีบทความที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจำนวน 10 เรื่อง อันประกอบไปด้วยบทความวิจัย จำนวน 9 เรื่อง ได้แก่ 1) ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานอย่างเป็นกัลยาณมิตรของข้าราชการครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 2) ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3) การส่งเสริมพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4) สถานการณ์ทางจิตสังคมที่มีผลต่อการสอนงานตามหลักการจัดการของหัวหน้างานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างมีผลสัมฤทธิ์สูงของข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม: การวิเคราะห์องค์ประกอบและการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล 5) ความโกรธในบริบทสถานควบคุม: มุมมองของคนใน 6) การเปลี่ยนแปลงของครอบครัวที่รับบริการครอบครัวบำบัดตามแนวคิดแซทเทียร์: กรณีบุตรวัยรุ่นมีพฤติกรรมต่อต้าน 7) รูปแบบการประเมินบทบาทครูในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8) การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบตั้งเป้าหมายเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ 9) โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างค่านิยมส่วนบุคคลกับการใช้วิจารณญาณในการสังเกตเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของนักศึกษาการบัญชี  ส่วนบทความวิชาการมีจำนวน 1 เรื่อง คือ Studio TEACH กับการพัฒนานิสิตครูในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ กองบรรณาธิการได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ประเมินบทความทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเป็นอย่างดียิ่ง ที่ท่านได้สละเวลาอ่านบทความและให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าต่อการปรับปรุงแก้ไขบทความดังกล่าวเพื่อให้เป็นบทความที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ทางวิชาการยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้เขียนบทความต่างก็มีความเอาใจใส่และกระตือรือร้นต่อการปรับปรุงแก้ไขบทความจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทางกองบรรณาธิการจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำให้วารสารพฤติกรรมศาสตร์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วง     บรรณาธิการ มกราคม 2559

Downloads

Published

2016-01-30