การวิเคราะห์อิทธิพลปฏิสัมพันธ์โดยใช้ตัวแปรแฝง (The Analysis of Interaction Effect Using Latent Variables)

Authors

  • อนุ เจริญวงศ์ระยับ (Anu Jarernvongrayab)

Abstract

          The purpose of this article was to present the development of the interaction effect analysis among continuous variables. In structural equation modeling with latent variables, many models analyzing interaction effect have been proposed. Each approaches has its own distinct strengths and weaknesses. This article described the model specifications, the method to choose the proper model for each type of data, and the example of the syntax and output from some models.Keywords: interaction effect analysis, SEM บทคัดย่อ          วัตถุประสงค์ของบทความนี้ เพื่อต้องการนำเสนอพัฒนาการของการวิเคราะห์อิทธิพลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่อเนื่อง ในการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้างด้วยตัวแปรแฝงมีผู้พัฒนาโมเดลสำหรับการวิเคราะห์อิทธิพลปฏิสัมพันธ์ไว้หลายแนวคิด แต่ละแนวคิดมีจุดเด่นและจุดด้อยแตกต่างกันไป บทความนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของโมเดลในแต่ละรูปแบบ แนวทางการเลือกใช้โมเดลสำหรับการวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลในแบบต่าง ๆ และตัวอย่างคำสั่งการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ในบางโมเดลคำสำคัญ: การวิเคราะห์อิทธิพลปฏิสัมพันธ์ โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง

Downloads