1.
เชาวนลิขิต อ, มิ่งเมือง อ, กิจบรรลือวิทย์ ธ, ชลดำรงกุล น. ผลกระทบของกระบวนการแปรรูปต่อคุณภาพน้ำมังคุดแบบเข้มข้น (EFFECT OF PROCESSING METHOD ON QUALITY OF MANGOSTEEN JUICE CONCENTRATE). - [Internet]. 2010 Jun. 5 [cited 2023 Dec. 7];2(3):99-107. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/901