1.
ชูโชติสกุลเลิศ อ, จันทรศิริ จ. การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรกลเรียงขาทองแดง ในกระบวนการผลิตไดโอด (OPTIMIZING MECHANICAL SORT COPPER LEGS DIODES IN THE MANUFACTURING PROCESS). - [Internet]. 2010 Jun. 5 [cited 2023 Nov. 29];2(3):89-98. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/900