1.
ชายเกตุ ส, วงษ์ไทย ศ, เชาวนลิขิต อ, พาชีครีพาพล อ, การะเวก ช, สุริยะศิริบุตร ส. การบริโภคน้ำพริกของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (CHILLI PASTE CONSUMPTION AMONG CONSUMERS IN BANGKOK METROPOLITAN). - [Internet]. 2010 Jun. 5 [cited 2023 Dec. 7];2(3):64-79. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/898