1.
วงศ์บุญหนัก ส, พันธ์คงอติศักดิ์ จ. การพัฒนาเว็บเพจเพื่อการศึกษา เรื่อง ทฤษฎีอะตอมและคุณสมบัติของสารสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 (A DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL WEB PAGES ON “ATOMIC THEORIES AND PROPERTIES OF SUBSTANCES” FOR THE STUDENTS OF FORTH KEY STAGE). - [Internet]. 2010 Jun. 5 [cited 2023 Dec. 7];2(3):46-63. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/897