1.
สถิตย์พนาวงศ์ เ, หามนตรี เ. การศึกษาและพัฒนาสมบัติของดินกระดาษเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา (STUDY AND DEVELOPMENT PROPERTIES OF PAPERCLAY USE FOR POTTERY). - [Internet]. 2010 Jun. 5 [cited 2023 Nov. 29];2(3):38-45. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/896