1.
เมฆถาวรวัฒนา ท. ลักษณะเฉพาะของงานเขียนเชิงวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ประเภทที่ผู้อ่านเป็นบุคคลทั่วไป และประเภทที่ผู้อ่านที่เป็นบุคคลในแวดวงวิทยาศาสตร์ (THE DISTINCTIVE CHARACTERISTICS OF NON-SPECIALIST TEXT AND SPECIALIST TEXT IN SCIENTIFIC ARTICLES). - [Internet]. 2010 Jun. 5 [cited 2023 Dec. 7];2(3):27-3. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/895