1.
ศุภสุธีกุล อ. การพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กตริก (DEVELOPMENT AND APPLICATION OF THERMOELECTRIC TECHNOLOGY). - [Internet]. 2010 Jun. 5 [cited 2023 Nov. 29];2(3):14-26. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/894