1.
นิรันตรัตน์ ช. นอนกรนการหายใจติดขัดขณะหลับ (SNORING SLEEP-BREATHING DISORDERS). - [Internet]. 2010 Jun. 5 [cited 2024 Jul. 22];2(3, January-June):1-13. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/893