1.
นิรันตรัตน์ ช. นอนกรนการหายใจติดขัดขณะหลับ (SNORING SLEEP-BREATHING DISORDERS). - [Internet]. 2010 Jun. 5 [cited 2023 Nov. 29];2(3):1-13. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/893