1.
เหลืองพุฒิกุลชัย จ, แก่นเพิ่ม จ, สรรพกิจจำนง ก. การพัฒนาเลิร์นนิง ออปเจ็กต์ เรื่อง ระบบสุริยะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (DEVELOPMENT OF LEARNING OBJECT ON SOLAR SYSTEM FOR PRATHOMSUKSA 4 STUDENTS). - [Internet]. 2010 Feb. 15 [cited 2024 Jul. 23];1(2, July-December):70-7. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/869