1.
อุดมศิลป์ เ, ประเสริฐสรรพ์ พ. การแยกน้ำมันและของแข็งออกจากน้ำทิ้งของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยวิธีการทางชีวภาพโดยใช้จุลินทรีย์และเอนไซม์ (SEPARATION OF OIL AND SOLIDS FROM PALM OIL MILL EFFLUENT BY BIOLOGICAL METHOD USING ENZYME AND MICROORGANISM). - [Internet]. 2010 Feb. 15 [cited 2023 Dec. 4];1(2):125-34. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/867