1.
ศรีหล่มสัก ส, กมลอินทร์ อ, เพริศแก้ว ธ, ภูมลี ก. ปริมาณวิเคราะห์โดยเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชั่น (QUANTITATIVE ANALYSIS BY X-RAY DIFFRACTION). - [Internet]. 2010 Feb. 15 [cited 2023 Nov. 29];1(2):111-24. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/866