1.
บัวแก้ว ก, ทองประสิทธิ์ ช, เหสกุล พ. การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก. - [Internet]. 2010 Feb. 15 [cited 2023 Nov. 29];1(2):60-9. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/861