1.
น้อยบางยาง ช. การตรวจจับด้วยปรากฏการณ์ฮอลล์ (HALL EFFECT SENSORS). - [Internet]. 2010 Feb. 15 [cited 2023 Dec. 4];1(2):15-29. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/858