1.
เกิดทรัพย์ ป. การปรับตัวในสภาวะกรดของจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์สายพันธุ์ Lactobacillus (ACID STRESS RESPONSES OF PROBIOTIC LACTOBACILLUS). - [Internet]. 2017 Jan. 25 [cited 2023 Dec. 7];8(16):70-86. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/8358