1.
ทองกำเหนิด อ. การศึกษาเปรียบเทียบการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาโดยใช้วิธีการทางพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก (NONPARAMETRIC AND PARAMETRIC FORECASTING IN TIME SERIES DATA : A COMPARATIVE STUDY). - [Internet]. 2017 Jan. 25 [cited 2024 Jul. 19];8(16, July-December):55-69. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/8357