1.
ขาวหิต เ, จันทร์แก้ว เ. วงจรสืบพันธุ์ของหอยตลับ (Meretrix casta, Chemnitz, 1782) บริเวณชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย: โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี. - [Internet]. 2017 Jan. 25 [cited 2023 Dec. 7];8(16):38-54. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/8356