1.
มีประพันธ์ ศ, อระวีพร อ. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบสำหรับการแจกแจงปรกติชุดคำสั่งนอร์เทสต์ในโปรแกรมอาร์ (AN EFFICIENCY COMPARISON OF TEST STATISTIC FOR NORMAL DISTRIBUTION OF NORTEST PACKAGE IN R PROGRAM). - [Internet]. 2017 Jan. 25 [cited 2023 Nov. 30];8(16):27-3. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/8355