1.
ดาจันทา เ, ร้องคำ ห. ลักษณะทางสัณฐานวิทยา การสร้างสารพิษและรงควัตถุของราโมแนสคัสที่คัดแยกจากอังคัก (MORPHOLOGICAL CHARACTERISTIC, MYCOTOXIN AND PIGMENT PRODUCTIONS OF MONASCUS SP. ISOLATED FROM ANGKAK (RED YEAST RICE)). - [Internet]. 2017 Jan. 25 [cited 2024 Jun. 15];8(16, July-December):13-26. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/8354