1.
ทองแสง ศ, เผือกแก้ว ไ, ธราพร ว. อิทธิพลของระบบวัลคาไนเซชั่นที่มีต่อสมบัติทางกล ความเสียดทานและการสึกหรอของยางที่เติมอนุภาคเฮ็กซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ (INFLUENCE OF VULCANIZATION SYSTEMS ON MECHANICAL, FRICTION AND WEAR PROPERTIES OF RUBBER FILLED WITH HEXAGONAL BORONNITRIDE PARTICLES). - [Internet]. 2017 Jan. 25 [cited 2023 Dec. 2];8(16):1-12. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/8351