1.
ม่วงรัตน์ ร, ถ้ำทอง พ, หลวงพันธ์ จ. การสกัดสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดจากเปลือกกล้วยหอมทองโดยใช้เทคนิคการสกัดด้วยตัวทำละลายที่สภาวะต่ำกว่าจุดวิกฤติ (TOTAL PHENOLIC COMPOUNDS EXTRACTION FROM KLUAI HOM THONG PEELS USING SUBCRITICAL SOLVENT EXTRACTION TECHNIQUE). - [Internet]. 2016 Jan. 29 [cited 2024 Jun. 12];8(15, January-June):54-65. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/7381