1.
เอกวรพจน์ ป. วัสดุบูรณะฟันเรซินคอมโพสิต: ส่วนประกอบ การพัฒนา และการเลือกใช้งาน (DENTAL RESIN COMPOSITE: COMPOSITION, DEVELOPMENT AND SELECTION). - [Internet]. 2015 Feb. 4 [cited 2024 Jul. 13];6(12, July-December):122-33. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/5025