1.
สหัสเนตร ว, วิมลจิตต์ ส. ผลของน้ำยาล้างคลองรากฟันต่อความแข็งแรงของพันธะของเรซินซีลเลอร์ (EFFECT OF ROOT CANAL IRRIGATING SOLUTION ON BOND STRENGTH OF RESIN SEALER). - [Internet]. 2009 May 25 [cited 2023 Dec. 7];1(1):100-8. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/489