1.
อุษณาวรงค์ ส, มองเพ็ชร ส. ปริมาณสังกะสีในผักกาดดองกระป๋องและปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสังกะสีในกระป๋อง (ZINC QUANTITY IN PICKLED MUSTARD GREEN AND FACTORS AFFECTING ZINC DISSOLVING FROM CAN). - [Internet]. 2009 May 25 [cited 2023 Dec. 7];1(1):76-82. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/487