1.
สุขสดใส ห, ลงยันต์ ศ, รักประทานพร ส, สิทธิกรกุล ว, ชัยวิสุทธางกูร ป, สิทธิกรกุล ไ. การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อ Aeromonas caviae (PRODUCTION OF MONOCLONAL ANTIBODIES SPECIFIC TO AEROMONAS CAVIAE). - [Internet]. 2009 May 25 [cited 2024 Jul. 21];1(1, January-June):66-75. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/486