1.
บูรณธิติ ท. การศึกษาเปรียบเทียบเชิงตัวเลขของจุดน่าจะเป็นที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ (A NUMERICAL COMPARATIVE STUDY ON MOST PROBABLE POINT FOR RELIABILITY ANALYSIS). - [Internet]. 2009 Jan. 31 [cited 2023 Nov. 29];1(1):26-33. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/480