1.
ชัยรัตนาวรรณ ข. การดูดซับสีในน้ำเสียจากโรงงานฟอกย้อมด้วยตะกอนจุลินทรีย์ (ADSORPTION OF DYES IN TEXTILE WASTEWATER BY BIOLOGICAL SLUDGE). - [Internet]. 2009 Jan. 31 [cited 2024 May 18];1(1, January-June):7-25. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/479