1.
ตันติสถิระพงษ์ ส, เสนะวงศ์ ว. วิธีการตรวจสอบความง่วงจากคลื่นไฟฟ้าสมอง (MONITORING DROWSINESS BASED ON ELECTROENCEPHALOGRAM ANALYSIS). - [Internet]. 2012 Oct. 2 [cited 2024 May 27];2(supplement 1, January):136-41. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/2744