1.
เชาวนลิขิต อ. การสกัดและวิธีการวิเคราะห์แอนโทไซยานิน (EXTRACTION AND ANALYSIS OF ANTHOCYANIN). - [Internet]. 2011 Dec. 14 [cited 2024 May 23];3(6, July-December):26-3. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/1826