1.
ศรประเสริฐ ร, หัมพานนท์ อ, ดำหมาน น, ตาลทรัพย์ จ, เจ๊ะเต็ง ฮ, อรุณศรีมรกต ส, จงอนุรักษ์ ท, สิริภทโท พ, ขนฺติธมฺโม พ. ความหนาแน่นและการกระจายพันธุ์ไผ่ในบริเวณอนุรักษ์สัตว์ป่า วัดไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม) อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท (DENSITY AND DISTRIBUTION OF BAMBOO IN THE WILDLIFE CONSERVATION AREA OF WAT KLAI KANG WON (KHAO SARAPUDDEE SRI CHAROENTHUM), HUNKA DISTRICT, CHAI NAT PROVINCE). - [Internet]. 2022 Jun. 29 [cited 2024 Jun. 12];14(27, January-June):131-43. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/14515