1.
ศรียาภัย พ, สร้อยอัมพรกุล ร, คงสาคร น, ทวีโชติภัทร์ ม, สุขุมศิริชาติ ว, บุษราคัมตระกูล ภ. ระดับของนิวโรโทรฟิกแฟคเตอร์จากสมองในซีรั่มกับระดับไขมันในซีรั่มและการรู้คิดของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์คนไทย (SERUM BRAIN-DERIVED NEUROTROPHIC FACTOR, SERUM LIPIDS AND COGNITION IN THAI PATIENTS WITH ALZHEIMER DISEASE). - [Internet]. 2020 Dec. 31 [cited 2023 Mar. 30];12(24):62-75. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/13159