1.
สายหยุดทอง ช, แย้มสาย ณ. การจัดทำแผนที่ผู้ใช้น้ำด้วยสมาร์ทโฟน (WATER-USER MAPPING BY SMARTPHONE). - [Internet]. 2019 Dec. 27 [cited 2023 Dec. 7];11(22):35-41. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/12112