1.
บทความวิจัย ร. รูปแบบการจัดพิมพ์บทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). - [Internet]. 2018 Aug. 20 [cited 2024 Jun. 22];10(19, January-June):191. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/10509