1.
ทองสุก ส, เง่าพิทักษ์กุล อ. การศึกษาประสิทธิภาพและความคุ้มทุนของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (PERFORMANCE AND ECONOMIC ANALYSIS ON ROOFTOP PV SYSTEM). - [Internet]. 2018 Aug. 20 [cited 2024 May 23];10(19, January-June):157-69. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/10505