1.
เองสมบุญ ณ, ธนธรวงศ์ พ, นิมมานนท์ ว. การศึกษาเปรียบเทียบตำแหน่งของศีรษะ และต้นแขนขณะทำงานของนิสิตทันตแพทย์ที่ใช้และไม่ใช้อุปกรณ์การยศาสตร์เพื่อฝึกงานทางทันตกรรม. - [Internet]. 2018 Aug. 17 [cited 2024 Jun. 22];10(19, January-June):31-49. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/10490