เชาวนลิขิต อรุษา, มิ่งเมือง อรัญญา, กิจบรรลือวิทย์ ธิดารัตน์, and ชลดำรงกุล น้ำปรุง. “ผลกระทบของกระบวนการแปรรูปต่อคุณภาพน้ำมังคุดแบบเข้มข้น (EFFECT OF PROCESSING METHOD ON QUALITY OF MANGOSTEEN JUICE CONCENTRATE)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 2, no. 3 (June 5, 2010): 99–107. Accessed December 7, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/901.