ชูโชติสกุลเลิศ อริย์ธัช, and จันทรศิริ จักรกฤษณ์. “การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรกลเรียงขาทองแดง ในกระบวนการผลิตไดโอด (OPTIMIZING MECHANICAL SORT COPPER LEGS DIODES IN THE MANUFACTURING PROCESS)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 2, no. 3 (June 5, 2010): 89–98. Accessed December 7, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/900.