ชายเกตุ สิริมนต์, วงษ์ไทย ศาลินา, เชาวนลิขิต อรุษา, พาชีครีพาพล อุลิสาณ์, การะเวก ชาติรส, and สุริยะศิริบุตร สมชาย. “การบริโภคน้ำพริกของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (CHILLI PASTE CONSUMPTION AMONG CONSUMERS IN BANGKOK METROPOLITAN)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 2, no. 3 (June 5, 2010): 64–79. Accessed December 4, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/898.