ชายเกตุ สิริมนต์, วงษ์ไทย ศาลินา, เชาวนลิขิต อรุษา, พาชีครีพาพล อุลิสาณ์, การะเวก ชาติรส, and สุริยะศิริบุตร สมชาย. “การบริโภคน้ำพริกของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (CHILLI PASTE CONSUMPTION AMONG CONSUMERS IN BANGKOK METROPOLITAN)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2, no. 3, January-June (June 5, 2010): 64–79. Accessed July 15, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/898.