วงศ์บุญหนัก สมปรารถนา, and พันธ์คงอติศักดิ์ จรูญรัตน์. “การพัฒนาเว็บเพจเพื่อการศึกษา เรื่อง ทฤษฎีอะตอมและคุณสมบัติของสารสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 (A DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL WEB PAGES ON ‘ATOMIC THEORIES AND PROPERTIES OF SUBSTANCES’ FOR THE STUDENTS OF FORTH KEY STAGE)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 2, no. 3 (June 5, 2010): 46–63. Accessed December 2, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/897.